เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในอนาคต

Sub Project

Publish Year International Conference 2
2022 inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, exVisuttha Manthamkarn, inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, "Performance Evaluation of the Block Truncation Image Coding with BCH Codes under Noisy Channels", 2022 19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 24 - 27 พฤษภาคม 2022, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exปวริศร์ มานะกุล, "Efficient Partial Retransmission ARQ Strategy with Verification-based Decoding for Nonbinary Block Codes", the 11th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE2019), 10 - 11 ตุลาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย