การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อองค์ประกอบและคุณภาพของกากน้ำตาล