สูตรและกระบวนการการผลิตวัสดุกำบังรังสีเอกซ์ปราศจากสารตะกั่วจากวัสดุเชิงประกอบผงไม้ยางพาราและพอลิไวนิลคลอไรด์สำหรับการใช้งานเป็นวัสดุตกแต่งในห้องปฏิบัติการทางรังสี