อิทธิพลของโครงสร้างโมเลกุลสตาร์ซโปรตีนและไขมันต่อสมบัติวิทยากระแสของเจลแป้งข้าวผสม