การพัฒนาชีวภัณฑ์กลุ่มเชื้อ actinomycetes กำจัดแมลงศัตรูพืชบางชนิดในระบบเกษตรอินทรีย์