การส่งเสริมการเจริญเติบโตและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยการกระตุ้นด้วยแสงเทียมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exนางสาวนัทมน บุญล้ำ, exดร.สุพัฒชลี โสภณธรรมพัฒน์ , "STIMULATION OF B-GLUCAN PRODUCTION FROM EDIBLE MUSHROOM BY DIFFERENT LIGHT WAVELENGTH", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 24 กันยายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย