การออกแบบและพัฒนาเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดสารกำจัดวัชพืชในอ้อย