การวิจัยพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่สำหรับไบโอเอทานอลจากเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศจีนและประเทศไทย / การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคโน-เศรษฐศาสตร์ ของโรงงานผลิตไบโอเอทานอลจากต้นปาล์มน้ำมันและทะลายปาล์มเปล่าด้วยกระบวนการหมักแบบขั้นตอนเดียว