การวิจัยพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่สำหรับไบโอเอทานอลจากเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศจีนและประเทศไทย / การพัฒนาหน่วยปฏิบัติการและมาตรการอย่างเป็นระบบเพื่อการออกแบบกระบวนการ การควบคุมและการหาค่าเหมาะสม

Publish Year International Journal 11
2022 exRawinun Junsittiwate, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exSomboon Sukpancharoen, "Techno-economic, environmental, and heat integration of palm empty fruit bunch upgrading for power generation", Energy for Sustainable Development , ปีที่ 66, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 140-150
2022 exChayangkul Janta-in, ex Kitti Wiriyalapsakul, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Environmental and economic analysis of a biodiesel power plant derived from the fast pyrolysis of empty fruit bunches", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2022, หน้า 1-10
2022 exPattamaporn Suwajittanont, exPhokhin Thongrak, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Bioethanol scheduling production with a combination of oil palm trunks and empty fruit bunches", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2022
2022 exRawinun Junsittiwate, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exSomboon Sukpancharoen, "Multi-objective atom search optimization of biodiesel production from palm empty fruit bunch pyrolysis", Heliyon, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, หน้า e09280
2022 exPattamaporn Suwajittanont, exPhokhin Thongrak, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Techno-economic analysis of commercial-scale bioethanol production from oil palm trunk and empty fruit bunch", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 825-836
2022 exSomboon Sukpancharoen, exPoj Hansirisawat, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Implementation of Response Surface to Optimum Biodiesel Power Plant Derived From Empty Fruit Bunch", Journal of Energy Resources Technology, ปีที่ 144, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 1-9
2020 exThuchayaporn Thuchayapukdee, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exKittiwut KASEMWONG, "Development of rice bran wax-nanofibrillated cellulose emulsion coated paper for food grade packaging", Trends in Chemical Engineering, ปีที่ 18, ฉบับที่ -, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 61-75
2020 exPattarawadee Sungpichai, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Heat Integration and Batch Scheduling of Optimal Bioethanol Production", INTERNATIONAL JOURNAL of RENEWABLE ENERGY RESEARCH, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 1376-1354
2020 exPoj Hansirisawat, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Techno-Economic of 100 kW power plant from microwave-assisted biodiesel pyrolysis", International Journal of Renewable Energy Research, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2020, หน้า 1021-1030
2020 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exSomboon Sukpancharoen, exPattarawadee Sungpichai, "Optimization of Dynamic Bioethanol Production From the Oil Palm Trunk", Solid State Technology, ปีที่ 63, ฉบับที่ 2s, ธันวาคม 2020, หน้า 5987-6002
2020 exSunatra Auamwong, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Mathematical Model for Agglomeration Process of Milk Powder", Asian Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, หน้า 154-164
Publish Year National Journal 3
2020 exPoj Hansirisawat, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exSomboon Sukpancharoen, "Process Modelling of Microwave-assisted Fast Pyrolysis of Empty Fruit Bunch to Produce Biodiesel Production", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2020, หน้า 72-83
2020 exPattamaporn Suwajittanont, exKasidij Peantham , inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "วิธีการฝูงกุ้งเคยแบบปรับปรุงด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 33, ฉบับที่ 109, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 1-12
2020 exThitiphong Naraattcha, exNatacha Tongprik, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาโจทย์วิศวกรรมเคมีโดยการใช้อัลกอริธึมทางพันธุกรรม", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 33, ฉบับที่ 109, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 13-22
Publish Year National Conference 1
2021 exเบญจวรรณ บุญขำ, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การจำลองการเกิดอัคคีภัยและการอพยพเพื่อวิเคราะห์การเกิดเพลิงไหม้ของโรงงานเย็บผ้า", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9, 6 พฤศจิกายน 2021, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย