การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์สางและเก็บรวบรวมใบอ้อยติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก

Publish Year International Conference 1
2020 exจิรวัสส์ เจียตระกูล, inนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "A Preliminary Study on an Improvement of the Determination of Fiber Content in Sugarcane Stalks Using NIR-hyperspectral Imaging with Axial Rotation of the Stalk", the 7th Asian NIR Symposium (ANS2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2021 exนายดารีส มะหะหมัด, inดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์สางและเก็บรวบรวมใบอ้อย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย