เอนโดไฟติกแอคติโนแบคทีเรียจากรากพืชป่าชายเลนและประสิทธิภาพในการผลิตสารเมทาบอไลต์ทุติยภูมิต้านการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรค