การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมร่วมกับระบบฐานข้อมูลและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง