เครื่องบำบัดน้ำกระด้างขนาดครัวเรือนด้วยวิธีอิเล็กโทรไลซิส