ผลของความหลากหลายในโครงสร้างประชากรที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตในกลุ่มประเทศ OECD

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์, "Generation mix and GDP growth in OECD countries", Heliyon, ปีที่ 8, ฉบับที่ 9, กันยายน 2022, หน้า e10508-1-6
2022 inดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์, "Energy Consumption and Generation Diversity", International Journal of Energy Economics and Policy, ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2022, หน้า 481-485
Publish Year International Conference 2
2021 inดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์, "Generation Mix in OECD Countries: 1979-2019", International Conference on Science, Social Science and Economics (IC3SE), 22 - 23 กรกฎาคม 2021, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2021 inดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์, "Relationship between Generation Mix Indices and GDP Growth in OECD Countries", International Conference on Science, Social Science and Economics (IC3SE) , 2 ตุลาคม 2021, Dubai สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์