ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมในการก่อหนี้สินครัวเรือนของประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2023 inดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อหนี้สินของครัวเรือนในประเทศไทย", วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023
Publish Year International Conference 1
2022 inดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Economic and Social Factors Affecting Household Debt in Thailand", International Conference on Economics and Finance Research (ICEFR) , 18 - 19 กันยายน 2022, โซล สาธารณรัฐเกาหลี