การศึกษากระบวนการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตปศุสัตว์ (สุกร) ในประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2022 inดร.กนกอร สีมานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตปศุสัตว์ (สุกร) ในประเทศไทย", วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 300-316