การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่บางกะเจ้า

Publish Year National Conference 2
2022 exบุญเพชร ปรีชารัตนวงศ์, inดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองสภาพการจราจรบนเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัดการจราจรและช่องทางจักรยานบริเวณป้ายหยุดรถโดยสาร", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 "80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 26 พฤศจิกายน 2022, สกลนคร ประเทศไทย
2020 inดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอุทัย ยอดสวัสดิ์, "การวิเคราะห์หลายปัจจัยในการจัดลำดับโครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อการท่องเที่ยวผ่านท่าเรือในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบางกะเจ้า", การประชุมวิชาการ บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10, 25 - 26 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย