การศึกษางานแปลปรัชญานิพนธ์จีน สมัยต้นรัตนโกสินทร์ :กรณีศึกษาการแปลสุภาษิตขงจู๊ โดยพระอมรโมลี (จี่)