การศึกษาลักษณะหน้าที่ของยีนที่ต้านทานต่อโรคไหม้ซึ่งเกิดจากรา Magnaporthe oryzae และโรคขอบใบแห้งซึ่งเกิดจากแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae โดยทำการศึกษา Genome-wide association study (GWAS) และใช้เครื่องมือทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์