ปัญหาทางกฎหมายในการกำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ : กรณีศึกษาพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร