ญี่ปุ่นกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2-ทศวรรษ 1970