การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเชิงโครงสร้างและความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 ที่ปรับปรุงหมู่ฟังชั่นสำหรับการผลิต BTX จากแนฟทาเบา