การศึกษาการตอบสนองต่ออนุภาคนาโนเงินของลูกน้ำยุงลาย