การวิเคราะห์โครงสร้างโลจิสติกส์ขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้และตะวันตก (โครงการวิจัยย่อย)