กิจกรรมพัฒนาต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมดิจิทัล (Smart Farm) ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่สากล