กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการ "การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์"