การพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดดินโดยพิจารณาปัจจัยที่ไม่คงที่