การพัฒนา AI-Based สำหรับจัดตารางการเดินรถไฟฟ้า (Skip-Stop Strategy Pattern: 3S-P) เพื่อการเว้นระยะทางสังคมระหว่างและหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)