การพัฒนาอาหารเทียมไหมปลอดยาปฏิชีวนะสำหรับผลิตดักแด้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร