โครงการพัฒนาแบบจำลองเพื่อช่วยการตัดสินใจเลือกระดับอุณหภูมิ แสง และความเข้มข้นของ CO2 ที่เหมาะสมในการผลิตพืชในโรงงานผลิตพืช