ค่าพลังงานความร้อนมาตรฐานสำหรับชีวมวลที่มีศักยภาพสูงด้านเชื้อเพลิงสำหรับสถานีพลังงานระดับชุมชน