การพัฒนาแนวทางการแปลเอกสารประวัติศาสตร์จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย:กรณีศึกษาการแปลบันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาในเอกสารโบราณจีน

Publish Year National Journal 3
2021 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัญหาและกลวิธีการแปลภาษาจากเอกสารประวัติศาสตร์ภาษาจีนเป็นภาษาไทย", ภาษาและภาษาศาสตร์, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 31-50
2020 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "หลักฐานล้านนาในเอกสารโบราณจีน: บันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรสนมแปดร้อยในพงศาวดารหมาน พงศาวดารราชวงศ์หยวน พงศาวดารราชวงศ์หยวนฉบับใหม่และเจาปู๋จ่งลู่", วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 157-227
2020 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "หลักฐานล้านนาในเอกสารโบราณจีน:บันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรสนมแปดร้อยในเอกสารโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง", วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1-112
Publish Year International Patent 1
2021 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "หลักฐานล้านนาในเอกสารโบราณจีน", Kasetsart University, 2021