มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม