การพยากรณ์ผลตอบแทนในอนาคตจากผลตอบแทนในอดีต: การศึกษาเชิงประจักษ์กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย