งานวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนโยบายของรัฐในการจัดการพื้นที่กันชน ณ พื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exHermhuk, S., inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exThinkampheang, S., exKamyo, T., exNuipakdee, W., "Species composition and spatial distribution of dominant trees in the forest ecotone of a mountain ecosystem, Northern Thailand", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019, หน้า 40-49
Publish Year National Journal 1
2021 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การจัดการการท่องเที่ยวสัตว์ป่า กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวสัตว์ป่าของประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 204-219
Publish Year International Conference 1
2023 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Wildlife Tourism Branding and Willingness to Pay for Wildlife Tourism: A Case Study of Huai Thab Saloa – Hau Rabam Non-Hunting Area, Uthai Thani Province, Thailand", The 10th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management (AHTMM) Conference, 3 - 7 กรกฎาคม 2023, ROME สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 2
2022 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "ถอดบทเรียนการพัฒนาการท่องเที่ยวสัตว์ป่าเพื่อส่งเสริมการจัดการพื้นที่กันชนพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี", การสัมมนาวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exArnupap Janloy, exAtchara Teerawatananon , inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของชนิดพืชที่นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) และนกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus) ใช้ประโยชน์บริเวณทุ่งหลวงรังสิต", การประชุมวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย