การบริหารแรงงานและองค์การในธุรกิจการเงินการธนาคารอันเป็นผลมาจากการเข้ามาแทนที่ด้วยดิจิทัล