“หวย” ในผู้สูงวัย : สถานการณ์ ความรุนแรงของปัญหา และแนวทางลดผลกระทบ กรณีศึกษาผู้สูงอายุในชุมชนหนองแขม กรุงเทพมหานคร

  • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2563 (2562-2563)

  • inนางสาวทิพวัลย์ รามรง

  • inนางสาวทิพวัลย์ รามรง

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์