การวิเคราะห์หา การผลิต และการทำวิศวกรรมเอนไซม์สำหรับการใช้ชีวมวล และการผลิตผลิตภัณฑ์ไกลโคไซด์