การรับรู้ผลกระทบของการท่องเที่ยว คุณภาพชีวิต และทัศนคติของคนในชุมชนในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย

  • เงินทุนพัฒนาอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2563 (2563-2566)

  • inดร.ยอดมนี เทพานนท์, อาจารย์

  • inดร.ยอดมนี เทพานนท์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2023 inดร.ยอดมนี เทพานนท์, อาจารย์, exKAVEEPONG LERTWACHARA, PhD, exSUPATCHARAJIT JITPRAPHAI, PhD, "QUALITY OF LIFE OF RESIDENTS IN THE MAIN TOURISM AREA IN CHIANGMAI, THAILAND: WHAT CONSTITUTES IT?", 44th EBES - Eurasia Business and Economics Society Conference, 6 - 8 กรกฎาคม 2023, Istanbul สาธารณรัฐตุรกี