การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนิสิตไทยผ่าน Google Apps for Education (GAFE) ในยุคดิจิทัลภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

Publish Year International Journal 1
2021 inนางสาวปาริชาติ เฉียบแหลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhancing English Communication Skills of Thai University Students through Google Apps for Education (GAFE) in a Digital Era during Covid-19 Pandemic", Shanlax International Journal of Education , ปีที่ 2021, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2021, หน้า 91-98