การวิเคราะห์และออกแบบระบบข้อมูลสารสนเทศยางพารา ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และการจัดทำระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อบริหารจัดการยางพาราตลอดห่วงโช่อุปทาน