การจัดการธาตุอาหารให้ตรงตามความต้องการของพืชมูลค่าสูงที่ปลูกในโรงเรือนเขตร้อน