การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้คลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาญี่ปุ่น