การเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของแม่โคเนื้อระยะแรกคลอดภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น

  • บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2563 (2563-2564)

  • inนายพีรยุทธ นิลชื่น

  • inนายพีรยุทธ นิลชื่น

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์