กรณีศึกษาการปฏิบัติการตลาดผู้ประกอบการ

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปฏิบัติของการตลาดเชิงผู้ประกอบการ กรณีศึกษา กลุ่มอโพสโตรฟี่", 31st PATTAYA International Conference on “Business, Education, Humanities and Social Sciences” (PBEHSS-20), 26 สิงหาคม 2020, ออนไลน์