โครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยสะท้อนการบริหารภาษีที่ดีหรือไม่", วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 77-93