การศึกษาในเชิงโมเลกุลของ Alkaline phosphatase ของลูกน้ำยุงลายที่เป็นรีเซพเตอร์ของโปรตีนสารพิษ Cry4Ba (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563)