การพัฒนากระบวนการผลิต 5-hydroxymethylfurfural จากน้ำตาลซูโครส ด้วยกระบวนการแบบต่อเนื่องในปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง

Publish Year International Journal 2
2022 exTiprawee Tongtummachat, exNattee Akkarawatkhoosith, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Process intensification for 5-hydroxymethylfurfural production from sucrose in a continuous fixed-bed reactor", Chemical Engineering Research and Design, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022, หน้า 312-323
2021 exTiprawee Tongtummachat, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exNattee Akkarawatkhoosith, "Green synthesis of 5-hydroxymethylfurfural through non-catalytic conversion of glucose in a microreactor", Energy Conversion and Management: X, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 100141-1-8