พฤติกรรมการซื้อและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหน้ากากผ้าเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19