การประเมินผลผลิตโคลนอ้อยก้าวหน้าในพื้นที่ปลูกอ้อยภาคกลางและเหนือ